Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis Theme natoque penatibus.

Latest Posts

  Sorry, no posts matched your criteria.

Privacy policy

Home  /  Privacy policy

Elisance – Privacy Policy

Elisance hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In onze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens. Elisance houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) welke ingaat op 25 mei 2018. Dit houdt in dat Elisance:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen zijn beschreven in dit Privacy Policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel de gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen;
 • Op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Elisance zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy, of in de algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit formulier.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief-abonnees

De persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees worden door Elisance verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijfformulier tot lid van Elisance

Voor bovenstaande doelstelling kan Elisance de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Woonplaats
 • E-mailadres

Uw persoonsgegevens worden door Elisance opgeslagen t.b.v. bovengenoemde verwerking voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men lid is van Elisance.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge of schriftelijke toestemming.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Elisance de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Postadres.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Persoonsgegevens van medewerkers worden door Elisance verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

 • Uitvoering geven aan de arbeids- / vrijwilligersovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeids- / vrijwilligersovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling kan Elisance de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Kopie ID;

Uw persoonsgegevens worden door Elisance opgeslagen t.b.v. bovengenoemde verwerking voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna enkel in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons-)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij uw persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger, of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Elisance bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op de grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Elisance van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren periodiek onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijderen van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons hiervan op de hoogte te stellen. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor geven aan voornoemde verzoeken.

Mochten wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende instantie op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op.

Contactgegevens

Elisance
Het Schar 78
8332 CT Steenwijk

E-mail: eknol@elisance.nl

Hoofd danslocatie

Sport & Wellness Centrum Musculus
Middenweg 18,
8332 CZ Steenwijk